You have reached the website

נסקפה דולצ'ה גוסטו – תקנון שימוש ורכישה באתר האינטרנט שכתובתו dolce-gusto.co.il (להלן: "האתר")

עדכון אחרון בתאריך 24.5

כללי

 1. תקנון זה מסדיר את תנאי השימוש באתר ותנאי רכישת המוצרים (כהגדרתם להלן) באתר. במקביל חלים על השימוש באתר גם תנאי מדיניות הפרטיות אשר קישורית אליהם מופיעה בעמוד הראשי של האתר וכן כאן: והינם חלק בלתי נפרד מתקנון זה (להלן: "מדיניות הפרטיות"). כתנאי לביצוע רכישות באתר, עליך להסכים לכל התנאים וההתניות הכלולים בתקנון זה ובמדיניות הפרטיות. על כן אנו ממליצים כי תקרא אותם בעיון.
 2. בתקנון זה לשון זכר גם לשון נקבה במשמע ולשון יחיד גם לשון רבים במשמע.
 3. האתר מנוהל ומופעל על ידי אסם תעשיות בע"מ (להלן: "אסם").
 4. לעניין תקנון זה "לקוח" או "קונה" – כל גולש אשר נרשם לאתר ומתחבר אליו לשם גלישה בו ו/או לשם רכישת מוצרים דרך האתר.
 1. קבלה והסכמה להוראות התקנון ומדיניות הפרטיות

  1. על מנת לבצע רכישה באתר על הלקוח להירשם לאתר. במסגרת ההרשמה לאתר יידרש הלקוח למסור פרטים מסוימים לגביו כפי שייקבע באתר מעת לעת. על מסירת פרטי הלקוח יחולו הוראות מדיניות הפרטיות.
  2. בעת ההרשמה לאתר נדרש הלקוח לאשר ולקבל על עצמו את תנאי תקנון זה ומדיניות הפרטיות באמצעות לחיצה על התיבה המסומנת במילים "אני מסכים". לקוח שיעשה כאמור, רואים אותו כמקבל וכמאשר את תנאי תקנון זה ומדיניות הפרטיות ומסכים להם.
 2. שינוי הוראות התקנון

  1. אסם שומרת על זכותה לשנות מדי פעם בפעם את הוראות התקנון. במקרה כזה תופיע הודעה באתר במשך עשרה ימים ממועד השינוי על שינוי תנאי התקנון ובמקרה כזה על הלקוח לעיין בשינויים בתקנון באותם סעיפים לגביהם ניתנה הועדה על ביצוע השינוי. בתום עשרת הימים כאמור יוטמעו השינויים בנוסח התקנון ולא ניתן יהיה עוד להבחין בשינויים בנוסח התקנון.
  2. המשך השימוש באתר לאחר שתופיע בו ההודעה על השינוי תהווה הסכמה מצד הלקוח לשינויים אלו.
 3. שירות לקוחות

  1. בכל בעיה או פניה בנוגע להזמנות או למוצרים או בכל שאלה אחרת יש לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון: 50-20-54 1-700 (להלן: "מוקד שירות הלקוחות") או באמצעות לחיצה על הקישורית "צור קשר" בעמוד הראשי באתר. אסם שומרת את הזכות לשנות את פרטי הקשר מעת לעת.
 4. תנאי רכישת מוצרים באתר

  1. באתר ניתן יהיה לרכוש מוצרים שונים הנושאים את המותג "Nescafe Dolce Gusto", כגון: מכונות להכנת משקאות, קפסולות בטעמים שונים ואביזרים ייחודים (להלן: "המוצרים"). הוראות תקנון זה יחולו על רכישת המוצרים הנ"ל באתר, ועל פעולות נוספות הקשורות במוצרים.
  2. מובהר בזה שהוראות סעיף 5 זה חלות רק על רכישת מוצרים באתר ולא יחולו על רכישת מוצרים מחוץ לאתר (לרבות לא בחנויות ובכל דרך אחרת).
  3. מבלי לגרוע מההוראות הקבועות לעיל, במסגרת ביצוע ההזמנה, על ידי אישור ההזמנה בסוף ביצוע תהליך ההזמנה, הלקוח מאשר שקרא, הבין וקיבל ללא הסתייגות, את תנאי המכירה הקבועים בתקנון זה כפי שישונו מעת לעת כאמור לעיל.
  4. הזמנות המוצרים תעשנה לפי הנוהל וצעדי ההזמנה הקבועים באתר ובתקנון זה וכפי שישונו מעת לעת.
  5. לאסם הזכות להגביל מעת לעת לפי שיקול דעתה את ההזמנה לכמויות מינימום או מקסימום כפי שיופיע באתר או במסגרת תנאי ההזמנה.
  6. הספקת המוצרים כפופה לזמינות המלאי של המוצרים אצל אסם ואסם תהיה רשאית שלא לספק את המוצרים או לדחות את מועד הספקתם ככל שלא יהיו בידה המוצרים וזאת אף אם לא צוין בעת הזמנת המוצרים שהמוצרים אינם נמצאים במלאי.
  7. מבלי לגרוע מהאמור, לאסם הזכות לדחות כל הזמנה של כל לקוח על פי שיקול דעתה ובלבד שתודיע על כך ללקוח, לא יאוחר מחלוף 5 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה, באמצעות דוא"ל לכתובת שמסר בעת ביצוע ההזמנה או לכתובת שמסר בעת ביצוע ההרשמה לאתר. במקרה כזה לא תהיה ללקוח כל טענה נגד אסם עקב ביטול ההזמנה.
  8. רישומי אסם ונתוניה יהוו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתנאי ההזמנה שביצע הלקוח וביצוע התשלומים על פיה.
 5. משלוח המוצרים

  1. בעת ביצוע הזמנה באתר יתבקש הקונה להזין את פרטיו האישיים כגון, שם מלא, כתובת למשלוח, מספרי טלפון ופרטי אמצעי תשלום. הספקת המוצרים תיעשה באמצעות משלוח המוצרים לכתובת המשלוח שתצוין על ידי הקונה בעת ביצוע ההזמנה (להלן: "כתובת המשלוח"). לא ניתן יהיה לשנות את כתובת המשלוח לאחר ביצוע ההזמנה. משלוח המוצרים ייעשה רק בתוך תחומי מדינת ישראל ולישובים הישראלים בשטחים שנשלטים על ידיה.
  2. בגין כל רכישה - הספקת המוצרים תבוצע, במידת האפשר, בתוך 2 ימי עסקים ממועד קליטת ההזמנה אצל אסם  בין השעות 08:00-17:00 (בחלק מהאזורים תיתכן הפצה עד השעה 21:00). מובהר, כי הזמנה שתיקלט ו/או תתבצע לאחר השעה 13:00, יראו אותה ככזו שנקלטה ביום העסקים שלמחרת. אסם אינה יכולה להתחייב לזמן הספקה משוער או מבוקש ביום המשלוח.
  3. באם כתובת המשלוח הינה לאחד מהאזורים הבאים: ערבה, בקעת הירדן ויישובי יהודה ושומרון, מועד ההספקה עשוי להתארך לכ- 9 ימי עסקים (להלן: "מועד ההספקה"). בישובים אשר הכניסה אליהם מותנית באישור בטחוני או כל היתר מסוג אחר – אסם אינה יכולה להתחייב למועד הספקה משוער. מובהר כי הספקה לישובים אלו כרוכה בתוספת תשלום מיוחדת.
  4. אסם עושה כמיטב יכולתה כדי לספק את המוצרים במועד ההספקה, אולם אינה מתחייבת לכך, כאשר מועד ההספקה תלוי, בין היתר, בזמינותו של הקונה ובתיאום מראש עימו ;">(לגבי מוצרים מסוימים). לאסם שמורה הזכות לדחות את מועד ההספקה על פי שיקול דעתה ולכל פרק זמן שייקבע על ידה. יחד עם זאת היה ומועד ההספקה יידחה מעל לשבעה ימים מהמועד שצוין בהזמנה, לקונה תהיה שמורה הזכות לבטל את ההזמנה על ידי פניה לשירות הלקוחות ללא דמי חיוב שהם ופרט לכך לא תהיה לקונה כל טענה או תביעה כנגד אסם.
  5. עלות המשלוח תחול על הקונה במחיר המצוין בתנאי ההזמנה, אלא אם כן נקבע במפורש שעלות המשלוח כלולה במחיר המוצרים.
  6. באחריותו הבלעדית של הקונה לדאוג לכך כי הוא או אדם מעל גיל 12 מטעמו יהיו נוכחים בכתובת המשלוח במועד המסירה שתואם. במקרה של הזמנת מכונה להכנת משקאות, ככל שהקונה (או אדם מעל גיל 12 מטעמו) לא יהיה נוכח בכתובת המשלוח במועד ההספקה. יתואם מול הקונה משלוח נוסף של ההזמנה והקונה יחויב בתשלום עבור המשלוח הנוסף ועבור המשלוח המקורי (ככל שהקונה היה אמור לשאת בעלות המשלוח המקורי), בהתאם למחיר המשלוח שצוין בעת ההזמנה. אסם תהיה רשאית לחייב את אמצעי התשלום שבו ביצע הלקוח את ההזמנה בעלות המשלוח הנוסף וללקוח לא תעמוד כל טענה בקשר עם כך. במקרה של כל משלוח אחר, ככל שהקונה (או אדם מעל גיל 12 מטעמו) לא יהיה נוכח בכתובת המשלוח במועד ההספקה יונח המשלוח על סף דלתו של הקונה. ככל שאין הקונה מעוניין שהמשלוח יונח על סף דלתו, או במידה והקונה מעוניין שהמשלוח יושאר במקום אחר - עליו לציין זאת במפורש בעת ביצוע ההזמנה ב"הערות לשליח". אסם לא תהיה אחראית בשום מקרה לאובדן או לנזק שיגרם למשלוח לאחר מועד ההספקה.
  7. מבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, מובהר כי אסם תהיה רשאית (אך לא חייבת) לבטל הזמנה שבוצעה באתר, במידה ולא הצליחה ליצור קשר טלפוני עם הלקוח בהתאם למספר הטלפון שמסר במועד ביצוע ההזמנה ולתאם עימו את משלוח המוצרים לכתובת המשלוח בתוך 5 ימי עסקים מיום ההזמנה.
  8. באחריות הקונה לוודא את מצב המוצרים ואת התאמתם להזמנה שביצע מיד עם קבלת המשלוח.

  במקרה של נזק או חוסר פריט על הקונה לדווח על כך למוקד שירות הלקוחות מיד לאחר קבלת המשלוח. ככל שיתברר שהחוסר או הנזק הינו באחריות אסם, יסופק לקונה מוצר חלופי בהתאם למועדי האספקה הנקובים בסעיף 5.2 לעיל ובהתאם למלאי המוצרים הקיימים באסם באותה עת.

  קבלת המוצר ללא טענות מצד הקונה על מצב המוצר תהווה ראיה לכאורה לכך שהמוצר נמסר לו במצב תקין ובאופן התואם את תנאי ההזמנה.

 6. אחריות ושירות למכונות

  1. ידוע לקונה שהאחריות למכונות להכנת משקאות הנמכרות באתר (להלן: "המכונות") תסופק על ידי חברת ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ (להלן: "ברימאג") ועל פי תנאי תעודת האחריות המצורפת לאריזת המכונות, אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
  2. ידוע לקונה שבכל מקרה של צורך בתיקון המכונות, לרבות תיקון במסגרת תנאי האחריות, יהיה עליו להביא, באחריותו ועל חשבונו, את המכונה לאחת מנקודות השירות של ברימאג כפי שתהיינה מעת לעת ולאסוף את המכונה מנקודת השירות בעצמו בתום התיקון.
  3. על הקונה מוטלת החובה לעשות שימוש במכונה שרכש לפי הוראות היצרן כפי שאלו מצורפות לאריזת המכונה. הקונה מחויב לקרוא היטב הוראות אלה ולעשות שימוש במכונה אך ורק לפי הוראות אלה.
  4. בכל מקרה של שימוש במכונה שלא לפי הוראות היצרן תפקע האחריות לגבי המכונה. במיוחד לא תחול כל אחריות במקרה של אי טיפול תקופתי באבנית שתצטבר במכונה, הכל בהתאם להוראות היצרן כאמור.
 7. מחירי המוצרים ותשלום ההזמנה

  1. המחירים עבור המוצרים הם המחירים המוצגים באתר במועד ביצוע ההזמנה וכפי שיאושרו על ידי הקונה בעת ביצוע ההזמנה. ככל שתהיה סתירה בין המחיר המופיע בהזמנה לבין המחיר המופיע באתר, יקבע המחיר המופיע בהזמנה כפי שאושרה על ידי הקונה.
  2. אסם שומרת את הזכות לשנות מעת לעת את מחירי המוצרים, מחירי המשלוח וכל מחיר אחר הנוגע למוצרים.
  3. המחירים כוללים מע"מ אך אינם כוללים דמי משלוח (אלא אם כן נקבע אחרת בתנאי ההזמנה).
  4. התשלום עבור ההזמנה ייעשה בהתאם לתנאים הקבועים בהזמנה כפי שהוצעו לקונה וכפי שאושרו על ידו בעת ביצוע ההזמנה.
 8. החזרות וביטול עסקה

  1. הקונה זכאי לבטל עסקה שביצע באתר ולהחזיר לאסם מוצרים שרכש באמצעות האתר וזאת בתוך 14 ימים מיום אספקת ההזמנה (בכל הנוגע לקפסולות– יחולו הוראות מיוחדות כמפורט בסעיף 8.6 להלן).
  2. ניתן להחזיר אך ורק מוצרים שנרכשו באמצעות האתר. להסרת ספק מובהר, כי במידה והמוצר המוחזר נקנה במבצע שבמסגרתו ניתן מוצר נוסף חינם (למשל: קנה מכונה וקבל קפסולות חינם), תנאי לביצוע ההחזר הינו החזרת מלוא המוצרים שהתקבלו, לרבות המוצרים שניתנו חינם.
  3. המוצרים יוחזרו באריזתם המקורית ובתנאי שלא נעשה במוצרים כל שימוש ולא נגרם למוצרים ו/או לאריזתם שום פגם. איסוף המוצרים המוחזרים (שאינם קפסולות) יתבצע על ידי אסם בתיאום עם הקונה כאשר הקונה יישא בעלות משלוח המוצרים חזרה לאסם לפי מחירי המשלוח המקובלים אצל אסם והמפורסמים באתר.
  4. בוטלה העסקה על ידי הקונה והוחזרו המוצרים במצבם המקורי בהתאם לתנאים המפורטים לעיל, תחזיר אסם לקונה את הסכום ששולם עבור המוצרים לא יאוחר מחלוף 14 יום ממועד החזרת המוצרים בפועל.
  5. במקרה של ביטול עסקה על ידי הקונה שלא עקב פגם במוצרים, תגבה אסם דמי ביטול בשווי 100 ₪ או 5% משווי המוצרים, לפי הנמוך. במקרה של החזרת המוצרים עקב פגם במוצרים לא ינוכו מהסכומים המוחזרים דמי ביטול.
  6. בכל הנוגע להזמנת קפסולות– הזמנתן ניתנת לביטול עד 14 יום לאחר אספקתן, אך זאת בתנאי מפורש שאריזתן לא נפתחה, ובכפוף לתשלום דמי המשלוח של ההזמנה בתוספת דמי ביטול בסך 35 ש"ח. לאחר פתיחת האריזות לא ניתן לבטל הזמנה של קפסולות 

   על הקונה לשלוח את הקפסולות באריזתן המקורית לאסם בדואר ישראל לכתובת קריית אסם, רימון 2, א.ת. חמן ת.ד 934, שוהם 6085001. אסם תשיב לקונה את הסכום ששולם עבור הקפסולות, בניכוי דמי הביטול ודמי המשלוח האמורים, לא יאוחר מחלוף 14 יום ממועד קבלתן של הקפסולות לידיה (ובתנאי שאריזתן לא נפתחה ו/או נפגמה ובתנאי שהקפסולות הינן באותו מצב כפי שנשלחו לקונה). האחריות להגעת הקפסולות המוחזרות לידיה של אסם חלה על הקונה בלבד. לא יינתן כל החזר כספי בגין קפסולות מוחזרות שלא הגיעו לידיה של אסם, מכל סיבה שהיא.

  7. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ומתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.
 9. בטחון מידע והגנה על פרטיות

  1. הקונה מופנה לתנאי מדיניות הפרטיות אשר אליהם ניתן להגיע דרך קישורית בעמוד הראשי של האתר. תנאים אלו מהווים חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
  2. מערכת הסליקה של האתר מתופעלת על ידי חברות חיצוניות עימן מתקשרת החברה ולהן תקן אבטחה PCI DSS. בעת ביצוע הזמנה יופנה הקונה לאתר חיצוני - אשר בו תתבצע הסליקה.
  3. בעת ההרשמה לאתר יתבקש הקונה להזין סיסמא פרטית ואישית שלו. הקונה הינו האחראי היחיד והבלעדי לשמירת סודיות הסיסמא והוא יהיה אחראי לכל ההזמנות שיבוצעו או כל פעולה אחרת שתבוצע תוך שימוש בסיסמא ולכל פניה שתעשה מכתובת הדוא"ל של הקונה. על הקונה חלה האחריות להודיע מידית למוקד שירות הלקוחות על כל שימוש בלתי מורשה שנעשה בכתובת הדוא"ל שלו ו/או בסיסמתו או כל הפרת אבטחה שהובאה לידיעתו.
 10. הגבלת אחריות

  1. כל התמונות והמלל שבאתר הממחישים ומתארים את המוצרים, אינם מהווים מצג ונועדו לשם המחשה בלבד. אסם לא תהיה אחראית במקרה של טעויות או השמטות בצילומים או במלל המוצגים באתר או בהדפסות השונות.
  2. אסם ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים להתאמתם של המוצרים לחוקים, לתקנים ולתשתית (ובכלל זה לתשתית החשמל) של מדינות שאינן מדינת ישראל.
  3. מקרה, אחריותה של אסם בגין כל תביעה מכל סוג הנוגעת למוצרים או בהקשרם, ובכלל זה לגבי משלוח של מוצרים שנשלחו או שלא נשלחו, לא תעלה על מחיר הרכישה של המוצרים בגינם הוגשה תביעה (למעט במקרה, חלילה, של נזק גוף). בכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן, אסם לא תהיה אחראית לכל נזק תוצאתי או עקיף, שנגרם כתוצאה מהתנהגות בתום לב ו/או במקרה של טעות מפרסום בתום לב, כאשר על פני הדברים הטעות ברורה היטב לצרכן הסביר.
  4. אסם תהיה פטורה מאחריות לכל נזק או וירוס שעלול להדביק ציוד ממוחשב או כל רכוש אחר בעקבות גישה, שימוש או הורדה של חומרים מהאתר או בעקבות חדירה בלתי חוקית לאתר
  5. לאסם הזכות להפסיק לצמיתות, לשנות או להשעות את הפעילות באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  6. התוכן המופיע באתר עלול להכיל אי דיוקים או שגיאות. אסם שומרת את הזכות לבצע שינויים, תיקונים ו\או שיפורים לתוכן זה בכל עת ללא הודעה מוקדמת אך גם ללא כל התחייבות לעשות זאת.
  7. האתר עשוי להכיל מידע על מוצרים ושירותים של קבוצתNestle ברחבי העולם, אשר אינם תמיד זמינים בכל מדינה. התייחסות למוצר או שירות של קבוצת Nestle כאמור באתר אינו מעיד על כך שמוצר או שירות זה יהיה בהכרח זמין במדינת ישראל.
  8. כשירות לגולשים באתר, ייתכן שהאתר מכיל קישורים לאתרים מובילים אחרים שאינם מתופעלים על ידי אסם. אסם אינה מקבלת ותהיה פטורה מכל אחריות לאתרים אלה ולכל נזק העלול לנבוע מהשימוש בהם.
 11. כוח עליון

  1. אסם תעשה מאמץ סביר כדי למלא את התחייבויותיה כלפי הקונה. אסם לא תהיה אחראית לאיחור או אי-ביצוע של משלוח הנגרמים עקב נסיבות שאינן בשליטתה ו/או בשליטת מי מטעמה ובכלל זה כתוצאה משביתות, מלחמות, אסונות טבע או כל מקרה אחר המונע את הייצור, הייבוא, ההובלה או המשלוח של המוצרים. בכל מקרה כאמור תמלא אסם את התחייבויותיה מוקדם ככל שניתן, ושמורה לה הזכות להקצות כל מלאי מוצרים שנותר אצלה לפי שיקול דעתה.
 12. זכויות יוצרים

  1. התכנים באתר, כולל באתרים שהאתר מכיל קישוריות אליהם באתר, לרבות טקסטים, סימני מסחר, סמלילים, שרטוטים, איורים, תמונות, סרטונים, צלילים, מוסיקה, עיצוב, ידע, טכנולוגיות, מוצרים ותהליכים הנם הרכוש של אסם ו/או של תאגיד Nestle או חברות המשויכות אל מי מהחברות הנ"ל, או שנעשה באלה שימוש באישור הבעלים, ובהתאם לכך הם מוגנים כחוק.
  2. למעט לצורך שימוש אישי הנוגע לביצוע הזמנות באתר, אין לעשות כל שימוש באיזה מהתכנים הנ"ל וכל זכויות היוצרים בהם מוגנות ושמורות.
 13. כללי

  1. כל מחלוקת בין הלקוח לבין אסם תידון על פי הדין הישראלי בלבד ורק לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב תהיה הסמכות לדון בכל מחלוקת כזו
  2. תנאי תקנון זה משקפים את ההסכם המלא שבין הקונה לבין אסם בקשר לגישה ושימוש באתר ובתוכן שבו. כל תנאי אחר שייקבע בין אסם לבין הקונה המתייחס ליחסים של אסם עם הקונה, יתווסף לתנאי תקנון זה.
  3. ויתור או אי עמידה של אסם על זכות מזכויותיה כלפי הקונה לא תחשב כתקדים לכל מקרה אחר.
  4. בכל מקרה שבו איזה מההוראות בתקנון זה תחשב כבטלה או כבלתי חוקית מכל סיבה שהיא תותאם אותה הוראה להוראות החוק בשינוי הקטן ביותר הנדרש. יחד עם זאת ובכל מקרה אין בכל ביטול ו/או שינוי של איזה מההוראות כאמור כדי לפגוע בתוקפה של כל הוראה אחרת בתקנון זה.